Видин 3700, пл.„Бдинци“ №2
тел.: 094/​609 416
факс: 094/​601 132
e-​mail:
vidin gerb

Кръстатата казарма се намира в най-​старата част на гр. Видин, в близост до крайдунавския парк и църквата „Св. Петка”. Около нея са оформени четири почти самостоятелни вътрешни двора –гр. Видин ул. “Княз Борис I” 26, кв. “Калето”.

Обща информация

Сградата на „кръстатата казарма” е уникална за Балканите. Кръстата казарма е построена през 1801 г. на мястото, където преди това се намира градината на Стария сарай (двореца на пашата). Сградата във формата на кръст е била построена от полски и френски специалисти за турския военне гарнизон, предвождан от Паша Осман Пазвантоглу (17941807год.). След Освобождението на България, сградата се използва за военен съд и казарма набългарската армия.

Кръстатата казарма е масивна двуетажна сграда във формата на равнораменен кръст. Всяко крило е с коридорна планова схема при различно разположение на прилежащите помещения. Вътрешното разпределение е преустроявано и променяно няколко пъти, съобразно изискванията на различните служби. Стълбите, свързващи двете нива също са преустройвани многократно. Стените са изградени от камък и тухли на варо-​пясъчен разтвор. Пространството между отделните крила е с подчертана монументалност. Сградата е с 4 входа. Сградата на казармата е с масивна каменна конструкция. Плановоторазпределение е кръстовидно, като рамената на кръста са равностойни. Застроената площ еоколо 1400 m², а разгъната застроена площ е около 2800 m². Четирите крила на сградата сесвързват с централен коридор, с двустранно разположени помещения. При пресичането начетирите крила са обособени осемстенни помещения, чийто дървени подови конструкции сеподдържат от четири масивни колони. По своята типология, паметникът е уникален и нямааналог, както в България, така и в региона на Балканите. Няма информация за оригиналнияпроект, тъй като сградата е била реконструирана многократно. Интериорът на сградатасъздава усещане за парадност, стабилност и тържественост.

Към настоящия момент основната площ е заета от етнографската експозциция намузея, но сградата разполага и с 600 m² неизползваема площ, която може да бъде усвоенаслед изпълнението на проектни, укрепителни и възстановителни работи. След съответнотопроектиране, в преустроените помещения може да бъдат представяни образователни иинформационни програми.

Поради лошото физическо състояние на сградата, която е с хоризонтални ивертикални пукнатини и пропуквания, постоянна влага в помещенията и други, следваобектът да бъде реставриран и опазен като значим паметник на културата. Конструкцията на сградата е застрашена от пропадане на основите, поради льосовата почва, липсата наотводнителна система в четирите дворни пространства и лошо функциониращ дренаж околосградата. Продължаващото влошаване на конструктивното състояние, очертава видим напръв поглед проблем, че сградата се нуждае от спешни отводнителни и укрепителни работи.

Поради изчерпване на възможностите сградата да бъде използвана в съответствие савтентичната си функция, в периода 19651967 г., сградата е адаптирана за нуждите намузейното дело в града. От 1969 г. до 2009 г. Историческият музей на града излагаетнографската си експозиция, представяща икономическия живот на населението наВидинския регион, от късния ХІХ век до началото на ХХ век. В експозицията сапредставени народни художествени занаяти, като специално място е отделено и нариболова по река Дунав. Сградата, заемана от етнографската експозиция (Кръстатата казарма) е разположенана около 200 m, западно от крайбрежния парк на р. Дунав, в централната част на Видин,характерна със силна концентрация на богато културно наследство. Контактните териториивключват и по-​ново строителство.

Архитектурният паметник е публична държавна собственост по силата на Акт2633/22.05.2009 г, съгласно който прилежащата земя – имот №10971.501.181 с площ 3857m² ведно с музей „Кръстата казарма” на два етажа със застроена площ 1473 m² са част отурбанизирана територия „за исторически паметник”.Сградата е получила статут на архитектурен паметник на културата от националнозначение: (Държавен вестник, бр. 85/​1965 и декларационно писмо No 3372/06.07.1989 наНационалния институт за паметниците на културата) което осигурява защитен режим поотношение на обработката на земята в границите на музея.

Работно време

Къде сме ние

work in progress

Галерия